OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bee & Honey spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleczy Dolnej ul. Pszczela 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie pod numerem 0000102539, REGON 356390560.

Dane osobowe klientów, kontrahentów są przetwarzane są w celu: realizacji umów cywilnoprawnych, wystawiania faktur, regulowania płatności, marketingu własnych produktów lub usług oraz w celu zawarcia umowy. Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres wynikający z przepisów prawa (np. ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości) lub do czasu zrealizowania umów. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Informujemy, iż posiada Pani/Pan prawo do:
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w innym celu lub wobec przekazywania Pani/Pana danych osobowych innemu administratorowi danych;
uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
występowania Pani/Pana danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
stanu od kiedy przetwarza się Pani/Pana dane w zbiorze;
ewentualnym źródle pozyskania danych;
udostępniania Pani/Pana danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem, podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz w celu wykonania zawartej umowy (np. firmy kurierskie, zewnętrzne biuro księgowe).

Produkt dodany do twojej listy produktów
Produkt dodany do porównania.